Post vancant Asistent Social III

Publicat de WebmasterLSDV în: 2016-09-15

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

I.

Asistent social III

1

Personal didactic auxiliar

Post vacant/ perioadă nedeterminată/ normă întreagă


 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice:


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, cu normă întreagă de asistent social:

  • Absolvirea cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior

  • Vechimea în domeniu minim 1 an;

  • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

  • Abilități pentru munca în echipă;

  • Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul va consta in:

1. Proba scrisa

a. Data și ora desfășurării:07.10.2016, ora 10:00

b. Locul desfășurării: sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr 31, et. II,

Sala de ședințe.


2. Interviu

a. Data și ora desfășurării: 10.10.2016, ora 10:00

b. Locul desfășurării: sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 31, et II,

Cabinet metodic.


Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50

puncte

Tematica :

1. Conceptele de politica sociala, securitate sociala, protectie sociala, asigurare sociala;

2. Asistenta sociala in sistemul general al protectiei sociale;

3. Istoricul asistentei sociale in Romania

4. Sistemul National de Asistenta Sociala

5. Fundamentele asistentei sociale:

- Sistemul de cunostinte;

- Sistemul de valori specifice ale Asistentei Sociale;

- Abilitati si deprinderi practice in Asistenta sociala;

- Codul etic al profesiunii de Asistent Social;

- Standarde etice;

- Particularitati ale practicii Asistentei sociale;

6. Asistenta sociala la nivel individual, comunitar, societal;

7. Necesitatea cunoasterii in asistenta sociala (cunoastere spontana, cunoastere stiintifica);

8. Nevoile umane si problematica sociala;

9. Teorii ale asistentei sociale:

- generale;

- specifice:

- participarii;

- atasamentului;

- identitatii;

- pierderii;

- ingrijirii.

10. Caracteristici ale relatiei dintre persoana aflata in dificultate si Asistentul Social;

11. Metode si tehnici de investigare in asistenta sociala - specificitatea acestora;

12. Observatia si ghidul de observatie in asistenta sociala;

13. Etapele intrevederii in asistenta sociala;

14. Interogarea-specificitatea ei in asistenta sociala;

15. Interviul in asistenta sociala, caracteristici si obiective;

16. Desfasurarea interviului: clasificarea, interpretarea, confruntarea si acordarea de informatii, acordarea de sfaturi, sprijin;

17. Fazele anchetei sociale;

18. Tehnici specifice de interventie sociala in asistenta sociala in functie de natura asistatului, beneficiarului, nevoile acestuia si scopul urmarit, in rezolvarea problemei sociale;

19. Evaluarea in procesul de asistenta sociala si managementul de caz;

20. Activitatea in echipa in practica asistentei sociale;

21. Tehnici de interventie sociala in criza;

22. Supervizarea in asistenta sociala;

23. Protectia sociala a Drepturilor Copilului:

- Comisia pentru protectia drepturilor copilului;

- Serviciul public specializat pentru protectia copilului;

- Masuri de protectie a copilului aflat in dificultate;

- Legislatia specifica protectiei drepturi copilului ( Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

- Asistenta sociala a problemelor legate de actele de identitate a copilului de varsta de 15-18 ani;

- Asistenta sociala a adolescentului institutionalizat;

24. Asistenta sociala a persoanelor abuzate:

- Persoanele abuzate: copii, femei, varstnici;- Grila de observare a efectelor abuzului si neglijarii;

- Rolul asistentului social in interventia sociala in criza.

25. Asistenta sociala a familiei:

- Modalitati de investigare a problematicii medico-sociale a vietii de familie;

- Investigarea problemelor morale ale familiei;

- Investigarea relatiei copii-parinti;

- Rolul asistentului social in consolidarea nucleului familial;

26. Asistenta sociala a persoanelor varstnice:

- Definitia persoanei varstnice;

- Vulnerabilitatea psiho-biologica a persoanei varstnice;

- Responsabilitatea echipei de ingrijire a varstnicului si evaluarea gradului de dependenta (Fisa sociogeriatrica);

- Legislatia Asistentei Sociale la varstnici (Legea 17/2000 si HG 886/2000);

- Institutionalizarea varstnicului si alternative la institutionalizare;

- Servicii medico-sociale comunitare pentru varstnici;

27. Evaluarea asistentiala a unui bolnav psihic avand in vedere etapele examenului clinico-psihiatric;

28. Asistenta sociala a victimelor violentei domestice: femeile si copiii

- Definirea violentei domestice;

- Rolul asistentului social in interventia in criza;

29. Asistenta sociala acordata lauzelor in maternitate;

30. Asistenta sociala a grupurilor sociale cu risc ridicat de marginalizare si a grupurilor etnice;

31. Asistenta sociala a persoanelor cu HIV;

32. Investigarea medico-sociala in bolile cronice: TBC, diabet, boli cardiovasculare.

33. Investigarea medico-sociala a problemelor legate de consumul de alcool, drog.

34. Asistenta sociala a delincventilor:

- Definirea delincventilor;

- Problematica socio-medicala a delincventei;

- Tehnici specifice de investigare sociala in asistenta sociala a delincventilor;

- Rolul asistentului social in prevenirea delincventei juvenile;

35. Protectia sociala a persoanelor cu handicap:

- Definitia persoanei cu handicap in legislatia romana;

- Institutii cu atributii in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;

- Stabilirea gradului de handicap a unei persoane adulte si a copilului;

- Legislatia in vigoare privind protectia speciala a persoanelor cu handicap (Legea 102/1999, Legea 519/2002, Ordinul MSF nr.725/12709 din 01.10.2002 )

- Drepturile persoanelor cu handicap;

- Drepturile copiilor cu handicap;

- Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;

- Rolul asistentului social in reinsertia sociala a persoanelor cu handicap si integrarea psihosociala a copiilor cu handicap.


BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

2. Legea nr. 448/2006 privind protecta si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

3. Ordinul MSF nr.725/12709 din 01.10.2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de

handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;

4. Ordinul MSF nr. 794/380 din 07.10.2002 privind aprobarea aprobarea modalitatii de plata a

indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si a

adultului cu handicap grav sau preprezentantului sau legal;

5. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

6.Legea 466/04.11.2004 privind statutul asistentului social;

7.HG 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

8.Legea asistentei sociale 192/2011


Descărcat anunțul în format pdf