Admitere școală postliceală tehnician maseur 2016

Publicat de WebmasterLSDV în: 2016-07-08

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează examen pentru ocuparea locurilor în cadrul Școlii Postliceale de Tehnician Maseur Nivelul 5 de calificare pentru anul școlar 2016 - 2017, conform Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar nr. 1 / 30. Ianuarie. 2014.
Absolvenții de liceu din România, cu deficiențe de vedere, se pot înscrie, începând cu anul școlar 2016 - 2017 la cursurile Școlii Postliceale din cadrul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca în vederea obținerii Certificatului de Competențe Profesionale pentru:
TEHNICIAN MASEUR: BUGET 12 LOCURI.
Profilul / domeniu: Estetica și igiena corpului omenesc
Calificarea profesionala: Tehnician maseur
Nivelul de învățământ / nivel de calificare: nivelul 5 de calificare
Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 2 ani
Pentru participarea la examen, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.
1. Condiții generale de înscriere la Școala Postliceală de Tehnician Maseur
a. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;
b. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
c. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. Are capacitatea deplină de exercițiu;
e. Are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, din punct de vedere fizic și psihic;
f. îndeplinește condițiile de studii, absolvent de bacalaureat;
g. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție.
2. Condiții specifice pentru înscrierea la Școala Postliceală de Tehnician Maseur:
• Studii liceale;
• Abilități de comunicare;
• Abilități pentru munca în echipă;
• Certificat de handicap vizual;
Examen va consta în:
1. Proba scrisă: test grilă
a. Data și ora desfășurării: 06 septembrie 2016, ora 09.00
b. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr 31, et. II, Sala de ședințe.
2. Interviu
a. Data și ora desfășurării: 08 septembrie 2016, ora 09.00
b. Locul desfășurării; Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 31, et II, Cabinet metodic.
NOTÄ‚ : Dacă numărul elevilor înscriși conform prezentei metodologii de admitere în învățământul postliceal nu depășește numărul de locuri aprobate pentru constituirea grupei, atunci admiterea se va face numai pe bază de dosar.
3. Tematica și bibliografia pentru examenul la Școala Postliceală de Tehnician Maseur
a. Tematica:
Funcțiile fundamentale ale organismului uman
I. Funcțiile de relație
1. Sistemul nervos Măduva spinării Encefalul
Sistemul nervos vegetativ
2. Mișcarea Sistemul osos Articulațiile Sistemul muscular
II. Funcțiile de nutriție
1. Circulația
Grupele sangvine- transfuzia Hemostaza și coagularea sângelui Marea și mica circulație Circulația limfatică Activitatea cardiacă
2. Respirația Plămânii
b. Bibliografia:
c. Cristescu, D., Sălăvăstru, C., Voiculescu, B., Niculescu, C., Th., Cârmaciu, R. Biologie - Manual pentru clasa a XI- a. Editura Corint, București, 2008.