Post vancant Asistent Social III

Publicat de WebmasterLSDV în: 2016-05-06

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

Nr.

crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

1.

Asistent social III

1

Personal didactic auxiliar

Post vacant/ perioadă nedeterminată/ normă întreagă

1 Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice:

 1. Condiții generale de ocupare a posturilor:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, cu normă întreagă de asistent social:

 • Absolvirea cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior

 • Vechimea în domeniu minim 1 an;

 • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

 • Abilități pentru munca în echipă;

 • Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul va consta in:

 1. Proba scrisa: test grilă

 1. Data și ora desfășurării:01.06.2016, ora 11:00

 2. Locul desfășurării: sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr 31, et. II,

Sala de ședințe.

 1. Interviu

 1. Data și ora desfășurării: 03.06.2016, ora 11:00

 2. Locul desfășurării: sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 31, et IE, Cabinet metodic.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50 puncte Tematica :

 1. Conceptele de politica sociala, securitate sociala, protecție sociala, asigurare sociala;

 2. Asistenta sociala in sistemul general al protecției sociale;

 3. Istoricul asistentei sociale in Romania

 4. Sistemul National de Asistenta Sociala

 5. Fundamentele asistentei sociale:

 • Sistemul de cunoștințe;

 • Sistemul de valori specifice ale Asistentei Sociale;

 • Abilitați si deprinderi practice in Asistenta sociala;

 • Codul etic al profesiunii de Asistent Social;

 • Standarde etice;

 • Particularitati ale practicii Asistentei sociale;

 1. Asistenta sociala la nivel individual, comunitar, societal;

 2. Necesitatea cunoașterii in asistenta sociala (cunoaștere spontana, cunoaștere științifica);

 3. Nevoile umane si problematica sociala;

 4. Teorii ale asistentei sociale:

 • generale;

 • specifice:

 • participării;

 • atașamentului;

 • identității;

 • pierderii;

 • îngrijirii.

 1. Caracteristici ale relației dintre persoana aflata in dificultate si Asistentul Social;

 2. Metode si tehnici de investigare in asistenta sociala - specificitatea acestora;

 3. Observația si ghidul de observație in asistenta sociala;

 4. Etapele întrevederii in asistenta sociala;

 5. Interogarea-specificitatea ei in asistenta sociala;

 6. Interviul in asistenta sociala, caracteristici si obiective;

 7. Desfasurarea interviului: clasificarea, interpretarea, confruntarea si acordarea de informații, acordarea de sfaturi, sprijin;

 8. Fazele anchetei sociale;

 9. Tehnici specifice de intervenție sociala in asistenta sociala in funcție de natura asistatului, beneficiarului, nevoile acestuia si scopul urmărit, in rezolvarea problemei sociale;

 10. Evaluarea in procesul de asistenta sociala si managementul de caz;

 11. Activitatea in echipa in practica asistentei sociale;

 12. Tehnici de intervenție sociala in criza;

 13. Supervizarea in asistenta sociala;

 14. Protecția sociala a Drepturilor Copilului:

 • Comisia pentru protecția drepturilor copilului;

 • Serviciul public specializat pentru protecția copilului;

 • Masuri de protecție a copilului aflat in dificultate;

 • Legislația specifica protecției drepturi copilului ( Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

 • Asistenta sociala a problemelor legate de actele de identitate a copilului de varsta de 15-18 ani;

 • Asistenta sociala a adolescentului institutionalizat;

 1. Asistenta sociala a persoanelor abuzate:

 • Persoanele abuzate: copii, femei, vârstnici;- Grila de observare a efectelor abuzului si neglijării;

 • Rolul asistentului social in intervenția sociala in criza.

 1. Asistenta sociala a familiei:

 • Modalitati de investigare a problematicii medico-sociale a vieții de familie;

 • Investigarea problemelor morale ale familiei;

 • Investigarea relației copii-parinti;

 • Rolul asistentului social in consolidarea nucleului familial;

 1. Asistenta sociala a persoanelor vârstnice:

 • Definiția persoanei vârstnice;

 • Vulnerabilitatea psiho-biologica a persoanei vârstnice;

 • Responsabilitatea echipei de îngrijire a vârstnicului si evaluarea gradului de dependenta (Fisa sociogeriatrica);

 • Legislația Asistentei Sociale la vârstnici (Legea 17/2000 si HG 886/2000);

 • Institutionalizarea vârstnicului si alternative la institutionalizare;

 • Servicii medico-sociale comunitare pentru vârstnici;

 1. Evaluarea asistentiala a unui bolnav psihic avand in vedere etapele examenului clinico-psihiatric;

 2. Asistenta sociala a victimelor violentei domestice: femeile si copiii

 • Definirea violentei domestice;

 • Rolul asistentului social in intervenția in criza;

 1. Asistenta sociala acordata lăuzelor in maternitate;

 2. Asistenta sociala a grupurilor sociale cu risc ridicat de marginalizare si a grupurilor etnice;

 3. Asistenta sociala a persoanelor cu HIV;

 4. Investigarea medico-sociala in bolile cronice: TBC, diabet, boli cardiovasculare.

 5. Investigarea medico-sociala a problemelor iegate de consumul de alcool, drog.

 6. Asistenta sociala a delincvenților:

 • Definirea delincvenților;

 • Problematica socio-medicala a delincventei;

 • Tehnici specifice de investigare sociala in asistenta sociala a delincvenților;

 • Rolul asistentului social in prevenirea delincventei juvenile;

 1. Protecția sociala a persoanelor cu handicap:

 • Definiția persoanei cu handicap in legislația romana;

 • Instituții cu atribuții in domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap;

 • Stabilirea gradului de handicap a unei persoane adulte si a copilului;

 • Legislația in vigoare privind protecția speciala a persoanelor cu handicap (Legea 102/1999, Legea 519/2002, Ordinul MSF nr.725/12709 din 01.10.2002 )

 • Drepturile persoanelor cu handicap;

 • Drepturile copiilor cu handicap;

 • încadrarea in munca a persoanelor cu handicap;

 • Rolul asistentului social in reinsertia sociala a persoanelor cu handicap si integrarea psihosociala a copiilor cu handicap.