Post vacant îngrijitor

Publicat de WebmasterLSDV în: 2016-01-21

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

II.

ÃŽngrijitoare

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă determinată / normă întreagă


 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face+o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, cu normă întreagă de îngrijitoare

 • Studii gimnaziale;

 • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

 • Abilități pentru munca în echipă;

 • Disponibilitate pentru program flexibil:

 • Disponibilitate pentru desfășurarea activități în weekend;

 • Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

 • Răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat:

 • Răspunde de inventarul încredințat;

 • Este capabil să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie;

 • Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului;

 • Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru;

 • Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

 • Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI.

 • Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.


 • Concursul va consta în:


 • Proba scrisă : test grilă

  1. Data și ora desfășurării: 04.02.2016, ora 11:00

  2. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr . 31.


 • Interviu:

  1. Data și ora desfășurării: 05.02.2016, ora 11:00

  2. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31.


Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de : 50 puncte


Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor de curățenie:

  1. Tematica


Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ,

Metode de dezinsecție și dezinfecție;   1. Bibliografia


Ordinul Ministerului Sănătății 1955/1995

Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014Anunțul în format PDF