Post de infirmier

Publicat de WebmasterLSDV în: 2015-12-04

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

II.

INFIRMIER

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă determinată / normă întreagă


 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face+o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, cu normă întreagă de îngrijitoare

 • Studii generale, curs infirmieră

 • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

 • Abilități pentru munca în echipă;

 • Disponibilitate pentru program flexibil

 • Disponibilitate pentru desfășurarea programului de lucru în weekend;

 • Disponibilitate pentru munca în trei schimburi;

 • Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

 • Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI.

 • Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.