Post vacant infirmier

Publicat de WebmasterLSDV în: 2015-11-05

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

II.

INFIRMIER

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă determinată / normă întreagă


 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face+o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, cu normă întreagă de îngrijitoare

 • Studii generale, curs infirmieră

 • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

 • Abilități pentru munca în echipă;

 • Disponibilitate pentru program flexibil

 • Disponibilitate pentru desfășurarea programului de lucru în weekend;

 • Disponibilitate pentru munca în trei schimburi;

 • Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

 • Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI.

 • Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.


 • Concursul va consta în:


 • Proba scrisă : test grilă

  1. Data și ora desfășurării: 24.11. 2015, ora 10:00.

  2. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr . 31.


 • Interviu:

  1. Data și ora desfășurării: 26.11.2015, ora 10:00

  2. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31.


Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de : 50 puncte


Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de infirmier :


Tematica:

1.Atribuțiile infirmierei;

2.Norme de igiena in unitățile sanitare ;

3.Definiția infecției nosocomiale;

4.Curatenia, dezinfectia si igiena la locul de munca;

5.Profilaxia primara a accidentelor prin expunere la produse biologice;

6.ÃŽngrijiri de baza acordate pacienților:

 • toaleta generala a pacienților imobilizați;

 • ingrijirea ochilor;

 • ingrijirea mucoasei nazale;

 • ingrijirea urechilor;

 • ingrijirea cavității bucale;

 • ingrijirea unchiilor;

 • ingrijirea parului;

 • ingrijirea regiunii ano-genitale;

 • deparazitarea;

7.Acordarea primului ajutor;

8.Schimbarea lenjeriei de pat si de corp:

 • schimbarea lenjeriei de pat neocupat ( fara pacient);

 • schimbarea lenjeriei de pat ocupat ( cu pacient imobilizat);

 • schimbarea lenjeriei de corp la la pacientul imobilizat;

9. Circuitul lenjeriei;

10. Mobilizarea pacienților;

11. Alimentarea si hidratarea pacienților;

12.ÃŽngrijirea bolnavilor din secțiile de psihiatrie;

13.ÃŽngrijirea bolnavilor cu nevoi speciale;

14.Gestionarea deșeurilor provenite din unitățile sanitare - circuitul si transportul deșeurilor;

15.Comunicarea cu pacientul psihic ((limbajul, ascultarea );

16.Drepturile persoanelor cu tulburări psihice ;


Descarcărcați anuntul în format PDF