Scoala postliceala - admitere 2015

Publicat de WebmasterLSDV în: 2015-08-17

Actualizare: Dacă numărul candidaților înscri/i este egal cu numărul locurilor aprobate, nu se va mai susține examen de admitere.Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează examen pentru ocuparea locurilor în cadrul Åžcolii Postliceale de Tehnician Maseur Nivelul III Avansat pentru anul școlar 2015 2016, conform Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în ÃŽnvățământul Preuniversitar nr. 1 / 30. Ianuarie. 2014.


Descărcați fișierele în varianta dorită:

- Anunt DOC / PDF

- Metodologie DOC / PDF


Absolvenții de liceu din România, cu deficiențe de vedere, se pot înscrie la cursurile Åžcolii Postliceale din cadrul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca în vederea obținerii Certificatului de Competențe Profesionale pentru:


TEHNICIAN MASEUR: BUGET 12 LOCURI.


Profilul / domeniu: Estetica și igiena corpului omenesc

Calificarea profesionala: Tehnician maseur

Nivelul de învățământ / nivel de calificare: 3 avansat

Forma de învățământ: zi

Durata studiilor: 2 ani


Pentru participarea la examen, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de înscriere la Åžcoala Postliceală de Tehnician Maseur

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, din punct de vedere fizic și psihic;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii, absolvent de bacalaureat;

 7. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție.

 1. Condiții specifice pentru înscrierea la Åžcoala Postliceală de Tehnician Maseur:

  • Studii liceale;

  • Abilități de comunicare;

  • Abilități pentru munca în echipă;

  • Certificat de handicap vizual;


Examen va consta în:

1. Proba scrisă: test grilă

a. Data și ora desfășurării: 2 septembrie 2015, ora 09.00

b. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr 31, et. II, Sala de ședințe.


2. Interviu

a. Data și ora desfășurării: 4 septembrie 2015, ora 09.00

b. Locul desfășurării; Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 31, et II, Cabinet metodic.3. Tematica și bibliografia pentru examenul la Åžcoala Postliceală de Tehnician Maseur


a. Tematica:


 1. Funcțiile fundamentale ale organismului uman.

  1. Funcțiile de relație.

   1. Sistemul nervos.

   2. Măduva spinării.

   3. Encefalul.

   4. Sistemul nervos vegetativ.

  2. Mișcarea

   1. Sistemul osos

   2. Articulațiile

   3. Sistemul muscular.

  3. Funcțiile de nutriție:

   1. Circulația.

   2. Grupele sangvine transfuzia.

   3. Hemostaza și coagularea sângelui.

   4. Marea li mica circulație.

   5. Circulația limfatică.

   6. Activitatea cardiacă.

  4. Respirația.

   1. Plămânii.


b. Bibliografia


 1. Cristescu, D., Sălăvăstru C, Voiculescu, B., Niculescu C. Th., Cârmaciu L., (2008) Biologie. Manual pentru clasa a XI-a. Editura Corint București.

4. Componența dosarului de admitere:


 1. Opis.

 2. Cerere de înscriere la admitere la Åžcoala Postliceală de Tehnician Maseur, adresată directorului Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca conform modelului pe care îl găsiți la secretariatul unității de învățământ;

 3. Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și nu este urmărit penal conform modelului care se găsește la secretariatul unității de învățământ.

 4. Copie, conform cu originalul, certificată de către secretarul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca a actului de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 5. ÃŽn cazul în care candidatul și-a schimbat numele, se solicită copie conform cu originalul, certificată de către secretarul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca după documentele care atestă schimbarea numelui certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

 6. Copii legalizate după documentele care să ateste nivelul studiilor, a diplomei de bacalaureat etc.

 7. Copie conform cu originalul, certificată de către secretarul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, după certificatul de handicap.

 8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării admiterii la școala postliceală, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Acesta va conține, în clar, numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 9. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat și studiile de specialitate, în format european (www.cveuropean.ro/cv-online.html)

 10. Alte documente relevante pentru înscrierea la admiterea la școala postliceală.

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus și să vă asigurați că aveți depuse toate documentele pentru a putea să treceți de prima etapă de verificare a dosarelor. Va rugăm să lăsați și un număr de telefon scris pe prima filă a dosarului.


 1. Date de contact


Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca situat pe Calea Dorobanților nr. 31, conform graficului de mai jos.


Persoana de contact este: Corina Câmpan secretar

Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați la telefon: 0264 431346 sau e-mail: defvedere.cj@gmail.com


 1. Calendarul concursului :

Nr. Crt.

Activități

Data

Depunerea dosarelor de admitere la secretariatul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca și verificarea documentelor de dosar.

ÃŽntre 13 iulie 2015 și 7 august 2015 între orele 09:00 14:00

Notă: Vă rugăm să respectați programul de depunere a dosarelor.

Selecția dosarelor de către membri Comisiei de admitere

01 septembrie 2015

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

01 septembrie 2015 pana la orele 14:00

Susținerea probei scrise

2 septembrie 2015, ora 09:00 2 ore de examen scris

Afișarea rezultatelor probei scrise

2 septembrie 2015, între orele 16:00 17:00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

3 septembrie 2015, între orele 08:00 12:00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

3 septembrie 2015, între orele 16:00 17:00

Susținerea interviului

4 septembrie 2015, ora 09:00

Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului

4 septembrie, dup ora 16:00

Afișarea rezultatului final al examenului și declararea candidaților admiși pentru Åžcoala Postliceală de Tehnician Maseur, Nivelul III Avansat

7 septembrie 2015, orele 10:00


Descărcați fișierele în varianta dorită:

- Anunt DOC / PDF

- Metodologie DOC / PDF