Raport an școlar 2014 - 2015, semestrul 1

Publicat de WebmasterLSDV în: 2015-02-15

RAPORT

PRIVIND STAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN

ANUL ÅžCOLAR 2014 2015

Semestrul I

Vedeți fișierul în format pdf

Capitolul I

Contextul social, economic și legislativ

Semestrul I al anului școlar 2014-2015 a demarat în cadrul LSDV sub auspiciile crizei social economice și morale, naționale și europene, al eforturilor autorităților centrale și locale, al întregii națiuni de depășire a acestei crize, a continuării și desăvârșirii procesului reformator al instituțiilor statului social-democrat, al efervescenței și emulatiilor alegerilor prezidențiale, alegeri de la care românii aspirau la profunde schimbări, în plan social, economic, politic, al nivelului de trai.

Activitatea didactică și nedidactică din instituția noastră, în semestrul I în anul școlar 2014-2015 s-a desfășurat în concordanță cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, al ordinelor MECS, al Regulamentului învățământului preuniversitar, al învățământului special, al recomandărilor ISJ și C.J Cluj, instituții cărora le suntem subordonați didactic și material, al obiectivelor planului managerial, obiective, care, in general vizează:

- reducerea absenteismului școlar;

- evaluarea cu scop de orientare și optimizare a învățării;

- îmbunătățirea competențelor de lectură;

- eficientizarea condițiilor pentru asigurarea calității educației,

- dezvoltarea unei culturi educaționale, care să asigure garantarea șanselor elevilor

deficienți vizual;

- optimizarea procesului de identificare al preșcolarilor și școlarilor pentru

integrarea lor în programul „Intervenție timpurie”, grădiniță și școală;

- promovarea și aplicarea programelor de tip personalizat;

- asigurarea unui climat optim necesar desfășurării procesului de învățământ, care să

motiveze formarea continuă;

- educația permanentă;

- promovarea și dezvoltarea activităților extrașcolare și extracurriculare;

- atragerea de fonduri extrabugetare pentru dezvoltarea infrastructurii;

Capitolul II

Populația școlară

ÃŽn semestrul I al anului școlar 2014-2015, în LSDV Cluj-Napoca au fost înscriși un număr total de 2015 preșcolari și școlari, cu 9 mai mult, decât în semestrul I al anului școlar anterior 2013-2014, dar cu 8 mai puțin față de semestrul I al anului școlar 2012-2013.

Creșterea relativă a populației școlare, în semestrul I an școlar 2014-2015 se datorează, în primul rând, deschiderii cursurilor școlii post liceale (tehnicieni maseuri), ca rezultat al demersurilor și eforturilor doamnei director Roxana Cziker.

Cu toată această creștere relativă a efectivului de preșcolari și școlari din semestrul I, se întâmpină mereu aceleași dificultăți, în realizarea proiectului de școlarizare, al efectivelor legale ale tuturor claselor:

- politica de integrare a autorităților a elevilor cu dizabilități în învățământul public;

- refuzul părinților de a-și îndruma copiii cu dizabilități vizuale catre școlile speciale

cu internat pentru a nu pierde prestațiile sociale;

- ÃŽntârzieri în întocmirea dosarelor de orientare școlară;

- Rezerva cadrelor didactice din învățământul public de a sugera și recomanda

orientarea copiilor cu dizabilități vizuale spre învățământul special din cauza efectivului redus al claselor pe care le coordonează.

Cei 215 elevi provin din 20 de județe, 79 sunt numai din jud.Cluj; 100 sunt în regim intern; 74 în regim extern. Precizăm că în aceste cifre nu sunt cuprinși copiii din programul „Intervenție timpurie” și cei de la liceu curs cu frecvență redusă.

Pe baza efectivului susmenționat s-au constituit în sem.I, 31 de grupe și clase, la toate formele de instrucție-educație din școală :

- 2 grupe, „Intevenție timpurie” 20 preșcolari;

- 2 grupe grădiniță 10 preșcolari;

- 10 grupe-clase DSM 29 elevi;

- 5 clase „Grupa pregătitoare” și clasele I-IV c.n. 31 elevi;

- 5 clase gimnaziu c.n. V-VIII 46 elevi;

- liceu curs de zi c.n. 4 clase IX-XII -44 elevi;

- liceu curs superior cu f.r. 2 clase a XI și a XIII-a 20 elevi;

- o clasă post-liceală anul I de studiu 15 elevi.

Se constată și în semestrul I an sc. 2014-2015, creșterea alarmantă a numărului

copiilor cu deficiente senzoriale multiple, cuprinși atât în programul „Intevenție timpurie”, grădiniță, cât și clase DSM.

Capitolul III

Aspecte calitative ale învățământului

Obiectivele demersului didactic în sem. I anul școlar 2014-2015, obiective cuprinse și în planificările calendaristice ale cadrelor didactice, în activitatea celor 12 comisii metodice, a catedrelor constituite pe arii curriculare, au ținut seama de nivelul de pregătire al elevilor, de specificul fiecărei discipline de învățământ, de particularitățile psiho-intelectuale ale elevilor, de specificul fiecărei categorii didactice.

.ÃŽn general, obiectivele au vizat:

- dezvoltarea abilităților de scris-citit, braille și negru;

- dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă;

- dezvoltarea abilităților de calcul matematic;

- dezvoltarea capacităților de explorare, de investigare și soluționare de probleme;

- formarea și dezvoltarea unui limbaj științific;

- dezvoltarea tehnologiei de acces prin utilizarea computerului;

- formarea și dezvoltarea competențelor elevilor, dezvoltarea personalității și

autocunoașterii acestora;

- integrarea socio-profesională a elevilor;

- utilizarea metodelor participative, moderne menite a dezvolta la elevi cunoașterea

epistemică, gândirea divergentă, emoții intelectuale, inițiativa și spiritul de echipă;

- legătura permanentă cu familia;

- realizarea activităților extrașcolare în concordanță cu valențele educaționale;

- îmbunătățirea lecturii elevilor;

- dezvoltarea mobilității generale;

- corectarea deficiențelor fizice;

- dezvoltarea capacității de explorare a percepției vizuale;

- îmbunătățirea vederii funcționale;

- stimularea posibilităților de exprimare la elevii cu tulburări de limbaj;

- stimularea elevilor cu performanțe;

- creșterea randamentului școlar.

- evaluarea în vederea optimizării procesului de învățământ;

- identificarea și înscrierea copiilor cu dizabilități vizuale în sistemul educațional special

La finele semestrului I an. șc. 2014-2015, situația la învățăturaă și disciplină, pe cicluri,

clase și forme de învățământ se prezenta asfel:

- clasele DSM 10 clase o grupă pregătitoare cu 3 elevi; ciclul primar 3 clase (IB- II-

B, IVB) 8 elevi;

- ciclul gimnazial 3 clase a VB, VIB, VIIB elevi;

- cl. a IXB 4 elevi;

- cl a XB și XC 7 elevi.

Toți elevii au promovat. 16 elevi au fost notați cu calificativul FB; 8 cu B și 2 cu S. (grupa

pregătitoare nu este notată).

- Ciclul primar c.n. 31 elevi; 6 grupa pregătitoare; 25 clasele I-IV. Toți elevii au

promovat, o situație identică, cu cea din semestrul I al anului școlar anterior 2013-2014.15 elevi au calificativul FB, 9 au B, 1 elev are S.

- ÃŽn clasa IA 3 elevi au calificativul FB, 4 au B;

- clasa a IIA 4 au FB, 1 are B;

- clasa a IIIA 3 au FB, 1 B și 1 S;

- clasa IVA 4 au FB, 4 au B;

- Ciclul gimnazial V-VIII c.n.; 46 elevi înscriși, 46 rămași, 41 promovați, 5 corigenți;

procent de promovabilitate 89%; corigențele se consemnează la clasa a VA la L. română; cl. a VIIIA, 1 elev la l. latină, cl. VIIIB 2 elevi la l. latină.

Față de semestrul I an. școlar 2013-2014, se constată un regres deoarece atunci la gimnaziu nu se consemna nici un corigent iar acum sunt 5 corigenți.

Cauzele corigențelor sunt: capacitatea intelectuală a elevilor, netratarea în funcție de capacitățile lor intelectuale și al absențelor, acest lucru mai ales la l. latină.

La ciclul gimnazial c.n. 2 elevi au între 6-7; 18 elevi 7-8; 21 elevi între 8-9; 5 între 9-10. Media generală la gimnaziu este 8,05.

Pe clase, situația se prezintă:

- cl. VA 7 elevi - 4 elevi cu medii între 7-8; 1 cu 8-9; 2 elevi cu 9-10; mesdia generală

8,22, 2 corigenți;

- cl. VIA 11 elevi din care 3 elevi cu medii 7-8; 8 cu 8-9; media generală 8,06;

- cl VIIA 10 elevi cu mediile: 1 cu 6-7; 5 cu 7-8; 4 cu 8-9; media generală 7,80;

- cl VIIIA 9 elevi, 9 rămași, 8 promovați. 4 elevi au 7-8; 3 elevi 8-9; 2 cu 9-10;

media 8,14;

- cl. VIIIB 9 înscriși, 9 rămași, 7 promovați 2 corigenți: Medii: 1 elev 6-7; 2 cu 7-8; 5

au 8-9, 1 cu 9-10; media generală 7,96.

Pe baza mediilor generale, clasamentul la gimnaziu este: locul I cl. VA cu 8,22; locul II cl. VIIIA cu 8,14; locul III cl. a VIA cu 8,06; locul IV cl.a VIIIB cu media 7,96 și locul V cl. a VIIA cu media 7,80.

Liceu, curs de zi: clase IX-XII c.n 44 de înscriși, 44 rămași din care 33 promovați, 11 corigenți, procentul de promovabilitate este de 75%.

Față de semestrul I an. șc. 2013-2014 numărul corigenților a crescut de la 3 la 11, ceea ce evidențiază un puternic regres la învățătură, regres și față de semestrul I an. șc. 2013-2013 când se consemnau 8 corigenți.

Din cei 11 corigenți, 7 sunt corigenți la o disciplină; 2 la 2 discipline, 1 elev la 3

discipline, 1 elev la 4 discipline; corigențele sunt la limba și literatura română 5; la cl. a IX-a 3 , la cl X-a - 2; limba franceză -5 din care 3 la cl. IX-a 1 la cl. X-a, 1 la cl. XII-a; 3 la logică, toți la cl. IX-a; 3 la filosofie cl. XII-a; 1 la latină din cl. a IX-a, 1 la l. engleză din cl. a XI-a .

Media generală la liceu este 7,67. Media generala pe școală în trimestrul I este 7,86.

Cei mai mulți corigenți sunt la cl. a IX-a 5, clasă la care 1 elev din cei 5 are 3 corigențe (logică, l. română, l.franceză) și 1 la 4 corigențe(logică, l. română, l. latină) . Cl. XII-a este cu 3 corigenți, 1 la 2 discipline si câte 1 la o disciplină filosofie; cl. X-a sunt 2, 1 la 2 discipline (l. română și l. franceză) și 1 la l. română. La cl. XI-a este 1 corigent la l. engleză;

Numărul mare de corigenți se explică prin indiferența, nepăsarea, insolența majorității corigenților, absenteismului de la ore, a zestrei intelectuale a elevilor, a nefrecventării orelor de meditații și consultații.

11 elevi au medii între 6-7, 16 elevi între 7-8, 10 intre 8-9, 7 elevi între 9-10. Media generală la liceu curs de zi este 7,67.

Pe clase situația se prezintă:

- cl.a IXA:10 înscriși, 10 rămași. Medii: 2 elevi cu 6-7, 4 cu 7-8, 3 cu 8-9, media

generală 7,55.

- cl. a XA: 15 înscriși, 15 rămași, medii: 3 elevi cu 6-7, 8 cu 7-8, 3 cu 8-9, 1 cu 9-10;

media generală 7,53;

- cl a XIA: 10 înscriși, 10 rămași, medii: 3 elevi între 6-7, 3 între 7-8, 2 cu 8-9, 2 cu

medii între 9-10; media generală 7,65;

- cl a XIIA: 9 înscriși, 9 rămași, medii: 3 cu 6-7, 1 cu 7-8, 2cu 8-9, 3 cu 9-10:

Pe baza mediilor susmenționate se poate stabili clasamentul la liceu: locul I cl. a XII-A

cu media 7,91; locul II cl. a XI-A cu media 7,65; locul III cl. a IX-A cu media 7,55; locul IV cl. a X-A cu media 7,53;

Liceu cu frecvență redusă: 2 clase a XI-B 9 elevi și a XIII-A cu 11 elevi. Clasa a XI-B, toți elevii promovați, media generală pe clasă 7,23. Medii: 1 elev cu 5-6, 8 elevi cu 7-8; clasa a XIII-a, toți promovați, media generală 7,93; medii: 1 elev 6-7, 4 cu 7-8, 5 elevi cu 8-9, 1 elev cu 9-10. Media generală la liceu, curs superior 7,58.

Anul I post-liceal: 15 înscriși, toți promovați. Medii: 1 elev cu 6-7, 6 elevi cu 7-8, 7 elevi cu 8-9, 1 elev cu 9-10.Media generală 8,09.

Situația la disciplină

ÃŽn semestrul I an școlar 2014-2015, 20 elevi au media scăzută la purtare; 7 la ciclul gimnazial, 13 la liceu curs de zi.

La gimnaziu 2 eleve au media 7, ambele din cl. a VIII-B, 1 elev din cl. a VI-A nota 8; 4 cu media 9- 1 din cl aV-A, 1 din VI-A și 2 din cl. VIII-A.

La liceu curs de zi se consemnează: 1 medie de 6, 1 elev din cl XI-A, 4 medii 7, 1 din cl a X-A, ‚3 din cl.a XII-A; 1 medie de 8, clasa a X-A, 7 medii de 9- 2 din cl. IX-A, 1 din cl. X-A, 3 cl. XI-A, 1 cl. XII-A.

ÃŽn clasa a XI-A din 9 elevi, 7 au media scăzută la purtare.

Prin prisma notelor de la purtare din semestrul I numărul abaterilor indisciplinare a crescut, climatul de indisciplină din instituție s-a înrăutățit față de semestrul I al anului școlar 2013-2014, când se semnalau doar 11 elevi cu media scăzută la purtare.

Abaterile sancționate prin aceste medii au fost: nerespectarea regulamentului intern, atitudinea față de personalul didactic și nedidactic din școală, absenteismul. De menționat, toți elevii cu nota scăzută la purtare au fost invitați și la Comisia pentru prevenirea violenței, unde s-a și făcut propunerea de scădere.

La ciclul primar c.n. la clasele I-IV DSM, la liceu f.r. la anul I post liceală nu se consemnează note scăzute la purtare.

Absenteismul

Absenteismul este un fenomen general în școala românească, motiv pentru care este monitorizat și analizat lunar în cadrul Consiliului profesoral și de administrație conform recomandărilor MECS și ISJ, căruia i se transmite situația la zi. Din această cauză voi analiza succint acest fenomen.

ÃŽn semestrul I al anului școlar 2014-2015 s-au consemnat un nr. total de 1608 absențe din care 1462 motivate; nemotivate 146;

La ciclul primar s-au consemnat un nr.de 286 absențe; ciclul gimnazial 286; liceu 458; post liceal 41 absențe; liceu f.f. fara absențe consemnate; DSM 305 absențe.

Capitolul IV

Activitatea managerială

A. Consiliul profesoral

ÃŽn semestrul I an școlar 2014-2015 Consiliul profesoral format din totalitatea

cadrelor didactice cu norma de bază în școala noastră s-a întrunit de 5 ori, pentru a discuta, analiza, dezbate și soluționa problemele din competența sa:

- a ales și validat prin vot secret cadrele membre ale Consiliului profesoral.

- a ales și validat Comisia pentru asigurarea calității învățământului,

- a avizat fișele de autoevaluare a personalului didactic;

- a acordat calificativele personalului didactic auxiliar și nedidactic;

- a aprobat raportul privind starea caltății învățământului în LSDV în anul școlar

2013-2014;

- a avizat planul managerial și programul operațional;

- a stabilit notele la purtare sub 10;

- a aprobat proiectul de școlarizare;

- a aprobat Regulamentul de ordine internă;

- a avizat înscrierea personalului didactic la examenele pentru obținerea gradelor

didactice;

- a aprobat activitățilr pentru săptămâna „Şcoala altfel” 6-11 aprilie 2011.

- a analizat lunar absențele elevilor;

B. Consiliul de administrație

ÃŽn semestrul I an școlar 2014-2015, Consiliul de administrație a fost convocat în 5

ședințe conform planificării din timp și judicios întocmită, de d-na dir prof. dr. Roxana Cziker, președinta Consiliului de administrație. Consiliul de administrație a soluționat toate problemele curente din instituție, discutând și analizând toate problemele competenței sale:

- calificativele personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2013-2014,

ale celui nedidactic pe 2014;

- a aprobat Raportul privind starea calității învățământului în LSDV în anul școlar

2013-2014;

- a analizat lunar absenteismul;

- a aprobat nominalizarea comisiilor metodice, a Cercului pedagogic, a profesorilor

diriginți și educatori;

- a aprobat componența comisiilor de concurs pentru angajarea personalului nedidactic;

- a aprobat proiectul de școlarizare;

- a aprobat programul pentru „Şcoala altfel”;

- aprobat Regulamentul de ordine internă;

- a analizat activitatea supraveghetorilor de noapte;

- a sancționat persoanele cu abateri de la Regulamentul intern și legislația în vigoare;

- a aprobat proiectul bugetului instituției pe anul 2015.

C. Activitatea bibliotecii

ÃŽn semestrul I al anului școlar 2014-2015, biblioteca LSDV cuprindea un număr total

12322 de volume cu valoare de 39658 lei; 24 de CD-uri. ÃŽn semestrul I au intrat în bibliotecă 110 volume cu valoare de 2368 lei; biblioteca conține 4290 volume braille și 8022 în negru.

Biblioteca a fost frecventată de 92 elevi și 60 persoane din rândul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, împrumutându-se în total 600 de volume.

D. Tiopgrafia

ÃŽn semestrul I al anului școlar 2014-2015, în cadrul tipografiei s-au realizat:

- s-au imprimat în braille 3648 foi braille conținând teste, subiecte de lucrări scrise, fișe,

manuale școlare (abecedar pentru cl. I, limba română pentru cl. IV-a, îndrumătoare prebraille.

- s-au distribuit în clase 58 pachete de hârtie specială; 39 de mașini de scris ;

- s-au reparat 30 mașini braille și prin ajutorul d-lor prof. F. Morar și I. Câmpeanu;

- s-au distribuit aparate de socotit, punctatoare, cifre, popice;

- s-a asigurat service-ul la computerele din clase;

E. Comisia pentru prevenirea violenței

Comisia s-a preocupat pentru asigurarea unui climat securizant în școală, de aplicare a

Regulamentului de ordine intern, a legislației școlare în vigoare.

S-a întrunit în 3 ședințe sesizându-se fie din oficiu, fie la solicitarea prof. diriginți sau a cadrelor didactice. Au fost invitați la comisie peste 20 elevi cărora li s-au propus măsuri de sancționare ce urmau a fi puse în aplicare de prof. diriginți.

F. Activitatea cabinetelor medicale

Activitatea medicală din școală a suferit și în semestrul I din cauza absenților,

medicilor, cu normă întreagă. Åžcoala dispune de 2 medici în regim de prestări serviciu, care desfășoară o intensă activitate din conștiinciozitate și grijă față de „aproapele”, de două asistente și două infirmiere, care se dovedesc insuficiente pentru a face față tuturor sarcinilor de servici, pentru a asigura igiena și sănătatea elevilor noști, dintre care 40 sunt bolnavi cronici. La cabinetul de oftalmologie s-au efectuat în semestrul I 100 de consultații iar la cabinetul pediatric 200 de consultații. Din buget și din sponsorizare s-a reușit aprovizionarea suficientă cu medicamente. A continuat și în semestrul I colaborarea cu Asociația „Mundia” prin care s-au realizat consultatii, operații, ochelari la clinica Optilens.

G. Activitatea de internat

Activitatea de internat a fost coordonată cu competență profesională și

conștiinciozitate de prof. I. Ciorba care a repartizat din timp elevii la dormitoare, a redactat programul internatului, activitățile de internat, a organizat careuri lunare, a organizat întâlniri periodice atât cu elevele cât și cu elevii, a constituit Comitetul de internat stabilind responsabilii de sectoare. Din cauza unor abuzuri, a celor desemnați să contribuie la realizarea ordinii în internat, s-a decis, în Comisia pentru prevenirea violenței să se renunțe la activitatea acestor responsabili.

Serviciul la cantină a fost coordonat de prof. L. Ifrim care a întîmpinat multe dificultăți în alcătuirea echipelor, a responsabililor din partea elevilor, a refuzului, sustragerii unor elevi de a efectua acest servici.

Servicul elevilor la poartă a funcționat corespunzător, prof. paul Hanzer coordonatorul acestei activități, monitorizând și reglând la timp orice sincopă din cadrul acestei activități.

H. Serviciul pe școală

Nu toate cadrele didactice au efectuat serviciul pe școală corespunzător, conștiincios și

responsabil. Se constată întârzieri, absențe de la program (sancționate de conducerea școlii); mulți profesori de servici, mai ales cei de după amiaza rămân în sălile profesorale în timpul pauzelor. Nu funcționează corect predarea serviciului celor de dimineață celor de după masa. Cei de dimineață nu se implică suficient în suplinirea cadrelor absente.

I. Activitatea de control

Din observațiile, constatările și asistențele la clasă, la diverse activități ale conducerii

se observă și în semestrul I an șc. 2014-2015 perpetuarea acelorași neglijențe și greșeli, semnalate și cu alte ocazii: nesemnarea la timp în condica de prezență; completarea greșită a cataloagelor; corectarea acestora accentuând greșala, altor documente școlare, întârzieri în predarea planificărilor, a proiecteleor diadctice de catre stagiari, neritmicitate în introducerea noteloer în cataloage, necomunicarea notelor la elevi, întârzieri la servici, absența de la programele artistice ale elevilor, plecari în timpul serviciului neanunțate, tratarea cu superficialitate a recomandărilor, sugestiilor făcute de cei în drept.

Asistențele efectuate la activitățile didactice au evidențiat în general preocuparea pentru pregătirea de specialitate, pentru modernizarea actului de predare și evaluare. Se acordă puțin timp verificării temelor de casă, nu se lucrează diferențiat la toate disciplinele, nu se folosesc cele mai adecvate mijloace de învățământ (geografie), nu se acordă teme diferențiate la toate disciplinele.

Capitolul V

Resurse umane. Perfecționare

ÃŽn semestrul I an școlar 2014-2015, în LSDVși-au desfășurat activitatea un număr total de 136 persoane, cu 3 mai puțin decât în sem.I an. șc. 2013-2014.

Au funcționat în unitate 92 cadre didactice, 22 didactic auxiliar și 22 nedidactic.

Am dispus de un corp didactic valoros preocupat permanent de autoperfecționare și perfecționare, obiectiv și deziderat realizat prin activitățile comisiilor metodice, al cercului pedagogic, participarea la simpozioane și seminarii locale, naționale, internaționale, cursuri de formare, proiecte și parteneriate.

ÃŽn cadrul comisiilor metodice s-au organizat dezbateri, mese rotunde, s-au susținut referate, secvențe de lecții, abordându-se noi startegii didactice.

ÃŽn cadrul Cercului pedagogic s-a abordat tema propusă de prof. G. Morar „Hărțile tactile între tradiție si modernitate” o temă ce a suscitat mult interes, discuții aprinse, vorbitorii arătând în cuvântul lor că ceea ce se prezintă elevilor, nu reprezintă hărți corect adaptate pentru nevăzători și că multe din ele nu sunt creația autoarei referatului.

S-a participat și în semestrul I an. șc. 2014-2015 la simpozionul organizat de școala Transilvania din Cluj-Napoca.

Pe plan extern, internațional, între 22-26 septembrie 2014, doamna directoare R. Cziker și prof I. Vonaș au participat în Franța la Anger la un proiect european.

ÃŽntre 3-7 nov.2014 s-a organizat în instituția noastră, cu sprijinul a două doamne profesoare din Olanda un curs de orientare și mobilitate pentru cadrele didactic e din școală la care au participat și persoane din afara școlii.

ÃŽn perioada 25-26 octombrie 2014 prof. A. Chiș și R. Timbuș au participat la Oradea, la o conferință Sensi, unde s-a prezentat rolul câinelui în terapii.

ÃŽn perioada 20-22 nov. 2014 prof. A. Chiș, A. Barna, E. Goga și A. Corcheș au participat la Budapesta la o conferință internațională privind educația copiilor cu multiple dizabilități.

Prof. Cristina Hosu a participat în decembrie 2014 la o conferință în Anglia, ca urmare a parteneriatului instituției noastre în proiectul „Terra mirabilis” al Asociației Babilon Travel.

S-au încheiat parteneriate în semestrul I cu Universitatea din Brașov, cu Fundația Cartea călătoare, organizația Pontes, LSDV Moldova, alte instituții școlare.

Capitolul VI

Consiliul reprezentativ al părinților

ÃŽn semestrul I an șc. 2014-2015, au avut loc 2 întâlniri ale Consiliului reprezentativ al părinților, la care au fost invitați toți părinții dar prezenți au fost foarte puțini. Punctul central al întâlnirilor l-a constituit reluarea, continuarea inițiativei de constituire a Asociației părinților din școală. Doamna directoare a făcut o pledoarie pentru această asociație arătând părinților avantajele ei, rolul unei asemenea asociații în viața școlii și posibilitatea obținerii de fonduri extrabugetare.

Prof. E. Maniu a prezentat celor prezenți, pașii ce trebuie urmați în realizarea acestui vechi deziderat al instituției noastre.

La întâlnirea din 17 decembrie cu părinții s-a constituit un grup de inițiativă din rândul părinților care să demareze acțiunea de constituire a Asociației părinților.

Capitolul VII

Finanțare. Sponsorizare.

ÃŽn semestrul I an șc. 2014-2015, bugetul LSDV a fost utilizat astfel:

- salarii 1 610 000 lei;

- bunuri și servicii: 188 450 000 lei;

- reparații: 168 170 lei;

- hrană elevi 158 121 lei;

- obiecte de inventar 43 385 lei;

- servicii și pază 29 105 lei;

- medicamente 4900 lei;

- publicații 2900 lei;

Sponsorizări:

- 1000 lei de la Clubul Lyons Genesis, pentru achiziționarea de manuale școlare în

negru;

- S-au achiziționat: manual de L. engleză 340 lei;

- manuale de istorie clasa a VII-a și a X-a 330 lei;

- manuale L. româna cl a VII-a -180 lei;

- mingi folosite ca material didactic pentru DSM - 100 lei;

- 2 televizoare second tot de la Clubul Rotary;

- carți de la Biblioteca Academiei pentru premierea elevilor la sfârșitul anului școlar;

- cărți beletristică în braille, donate de ANR Cluj;

- 3 mașini de scris în braille Perkins;

- un câine pentru terapie;

- cadouri cu ocazia sărbătorilor Crăciunului:

Concluzii:

ÃŽn ansamblu rezultatele la învățătură și disciplină, au marcat un regres în semestrul I față de perioadele anterioare. Se impune pe viitor o tratare a elevilor în funcție de posibilitățile acestora, o implicare mai mare a părinților în procesul instructiv-educativ, o mai bună organizare a timpului de pregătire a elevilor precum și a consultațiilor, a întocmirii planurilor de remediere.

Cluj-Napoca, 12 feb. 2015

prof.dir. adj. Silviu V. Vanda


Vedeți fișierul în format pdf