Post vacant ÃŽngrijitoare

Publicat de WebmasterLSDV în: 2015-01-08

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

II.

ÃŽngrijitoare

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă


 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face+o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de îngrijitoare

 • Studii gimnaziale;

 • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

 • Abilități pentru munca în echipă;

 • Disponibilitate pentru program flexibil:

 • Disponibilitate pentru desfășurarea activități în weekend;

 • Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

 • Răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat:

 • Răspunde de inventarul încredințat;

 • Este capabil să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie;

 • Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului;

 • Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru;

 • Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

 • Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI.

 • Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.


 • Concursul va consta în:


 • Proba scrisă : test grilă

 1. Data și ora desfășurării: 29 ianuarie 2015, ora 10:00

 2. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr . 31.


 • Interviu:

  1. Data și ora desfășurării: 02 februarie 2015, ora 10:00

  2. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31.


Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de : 50 puncte


Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor de curățenie:

  1. Tematica


Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ,

Metode de dezinsecție și dezinfecție;   1. Bibliografia


Ordinul Ministerului Sănătății 1955/1995

Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014

Componența dosarului de concurs:


 1. Opis.

 2. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca conform modelului pe care îl găsiți la secretariatul unității de învățământ;

 3. Declarația pe proprie răspundere, conform Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011, respectiv, dacă persoana care candidează pe post are soț / soție sau rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, care sunt salariați ai Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca aflați într-o poziție de conducere, control, autoritate cu postul scos la concurs.

 4. Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și nu este urmărit penal conform modelului care se găsește la secretariatul unității de învățământ.

 5. Copie legalizată act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 6. ÃŽn cazul în care candidatul și-a schimbat numele, se solicită copii legalizate după documentele care atestă schimbarea numelui certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

 7. Copii legalizate după documentele care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice pentru fiecare post pentru care candidatul își depune dosarul.

 8. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz o adeverință în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și copie conform cu originalul după ultimul contract individual de muncă.

 9. Cazier judiciar.

 10. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Acesta va conține, în clar, numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 11. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat și studiile de specialitate, în format european (www.cveuropean.ro/cv-online.html)

 12. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus și să vă asigurați că aveți depuse toate documentele pentru a putea să treceți de prima etapă de verificare a dosarelor. Va rugăm să lăsași și un număr de telefon scris pe prima filă a dosarului.


 1. Date de contact


Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca situat pe Calea Dorobanților nr. 31, conform graficului de mai jos.


Persoana de contact este: Alina Dobondi

Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați la telefon: 0264 431346 sau e-mail: defvedere.cj@gmail.com, în intervalul orar 10:00-13:00. 1. Calendarul concursului :


Nr. Crt.

Activități

Data

Publicarea anunțului

08 ianuarie 2015

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca și verificarea documentelor de dosar.

09-20 ianuarie 2015

Interval orar de depunere dosare: 09:00 13:00

Notă: Vă rugăm să respectați programul de depunere a dosarelor.

Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare și desfășurare a concursului

21-22 ianuarie 2015

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

22 ianuarie ora 13:00

Depunerea contestației privind rezultatele selecției dosarelor

23 ianuarie, ora 13:00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

26 ianuarie, ora 13:00

Susținerea probei scrise

29 ianuarie, ora 10:00

Afișarea rezultatelor probei scrise

29 ianuarie, ora 15:00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

30 ianuarie, ora 10:00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

30 ianuarie, ora 15:00

Susținerea interviului

02 februarie, ora 10:00

Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului

02 februarie, ora 15:00

Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului

03 februarie 2015, 10:00-12:00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

03 februarie, ora15:00

Afișarea rezultatului final al concursului

04 februarie, ora 11:00

Numirea pe funcție

09 februarie 2015
Descărcați varianta PDF a anuntului