Post vacant Supraveghetor de noapteDescarcat

Publicat de WebmasterLSDV în: 2014-11-05

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

I.

Supraveghetor de noapte

1

Personal didactic auxiliar

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor:


 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de supraveghetor de noapte:


  • Studii liceale;

  • Persoana de sex masculin

  • Motivație de a lucra cu copiii cu nevoi speciale

  • Abilități de comunicare - relaționare cu întreg personalul unității de învățământ;

  • Abilități pentru muncă în echipă

  • Disponibilitate pentru program flexibil;

  • Contribuie la formarea deprinderilor de autonomie personală a elevilor;

  • Răspunde de siguranța și integritatea elevilor pe perioada programului de activitate.


Concursul va consta in:

1. Proba scrisa: test grila

a. Data și ora desfășurării: 2 decembrie 2014, ora 10.00

b. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr 31.


2. Interviu

a. Data și ora desfășurării: 4 decembrie 2014, ora 10.00

b. Locul desfășurării; Sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 31.


Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de: 50

puncte


Detalii în fișierul atașat