Post vacant îngrijitoare

Publicat de WebmasterLSDV în: 2014-10-09

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

II.

ÃŽngrijitoare

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă


 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de îngrijitoare:

  • Studii generale sau studii medii;

  • Motivație de a lucra cu copiii;

  • Abilități de comunicare - relaționare cu întreg personalul unității de învățământ;

  • Abilități pentru munca în echipă;

  • Disponibilitate pentru program flexibil;

  • Disponibilitate pentru desfășurarea de activități în weekend;

  • Disponibilitate pentru muncă în două schimburi;

  • Răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat;

  • Răspunde de inventarul încredințat;

  • Știe să folosească ustensilele de lucru, precum și produsele de curățenie;

  • Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor/atribuțiilor/responsabilităților din fișa postului;

  • Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru;

  • Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

  • Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI;

  • Copia fișei de evaluare a preformanțelor profesionale, individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă;Concursul va consta in:

1. Proba scrisă: test grilă

a. Data și ora desfășurării: 30 octombrie 2014, ora 09.00

b. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr 31, et. III,

Cabinetul de limbi străine.


2. Interviu

a. Data și ora desfășurării: 03 noiembrie 2014, ora 10.00

b. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 31, et II,

Cabinet metodic.


Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de: 50

puncte


Tematica si bibliografia pentru postul de instructor pentru educație

 1. Tematica:


  • Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ;

  • Metode de dezinsecție și dezinfecție.  1. Bibliografia


 • Legea nr. 319/2006, referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;

 • Legea nr. 307/2006, referitoare la apărarea împotriva incendiilor.


Componența dosarului de concurs:


 1. Opis.

 2. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca conform modelului pe care îl găsiți la secretariatul unității de învățământ;

 3. Declarația pe proprie răspundere, conform Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011, respectiv, dacă persoana care candidează pe post are soț / soție sau rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, care sunt salariați ai Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca aflați într-o poziție de conducere, control, autoritate cu postul scos la concurs.

 4. Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și nu este urmărit penal conform modelului care se găsește la secretariatul unității de învățământ.

 5. Copie legalizată act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 6. ÃŽn cazul în care candidatul și-a schimbat numele, se solicită copii legalizate după documentele care atestă schimbarea numelui certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

 7. Copii legalizate după documentele care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice pentru fiecare post pentru care candidatul își depune dosarul.

 8. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz o adeverință în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și copie conform cu originalul după ultimul contract individual de muncă.

 9. Cazier judiciar.

 10. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Acesta va conține, în clar, numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 11. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat și studiile de specialitate, în format european (www.cveuropean.ro/cv-online.html)

 12. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus și să vă asigurați că aveți depuse toate documentele pentru a putea să treceți de prima etapă de verificare a dosarelor. Va rugăm să lăsași și un număr de telefon scris pe prima filă a dosarului.


 1. Date de contact


Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca situat pe Calea Dorobanților nr. 31, conform graficului de mai jos.


Persoana de contact este: Corina Câmpan secretar

Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați la telefon: 0264 431346 sau e-mail: defvedere.cj@gmail.comDescărcați anuntul în format *.pdf