Post vacant: Administrator financiar (funcționar)

Publicat de WebmasterLSDV în: 2014-07-22

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar (funcționar), în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

I.

Administrator financiar (funcționar)

1

Personal didactic auxiliar

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă 40 ore


Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a postului de administrator financiar (funcționar)

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de administrator financiar (funcționar):

 1. Absolvirea cu diploma de licență a unei instituții de învățământ superior economic.

 2. Vechimea în domeniu minim 2 ani;

 3. Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

 4. Abilități pentru munca în echipă;

 5. Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

3. Domeniu de competentă:

 1. Atribuții legate de conpartimentul Contabilitate (ajutor contabil);

 2. Atribuții legate de compartimentul Secretariat ( ajutor secretar)

 3. Alte atribuții care se încadrează în fișa postului de funcționar;


Concursul va consta în:

1. Proba scrisa: test scris;

a. Data și ora desfășurării: 08 Septembrie 2014, ora 09.00

b. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr 31.


2. Interviu

a. Data și ora desfășurării: 10 Septembrie 2014, ora 09.00

b. Locul desfășurării; Sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 31, et II,

Cabinet metodic.


Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de: 50 puncte.


Bibliografia

 • Legea nr. 82 / 1991 Legea contabilității, republicată și actualizată;

 • Legea nr. 63 / 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ;

 • Ordin nr. 1792 / 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

 • Ordonanța Guvernului nr. 29 / 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

 • INSTRUCTIUNE nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice.

 • Ordinul nr. 6143 / 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar.

 • H.G. 1251 / 2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecția specială a copiilor, elevilor, tinerilor ci cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;


Componența dosarului de concurs:


 1. Opis.

 2. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca conform modelului pe care îl găsiți la secretariatul unității de învățământ;

 3. Declarația pe proprie răspundere, conform Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011, respectiv, dacă persoana care candidează pe post are soț / soție sau rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, care sunt salariați ai Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca aflați într-o poziție de conducere, control, autoritate cu postul scos la concurs.

 4. Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și nu este urmărit penal conform modelului care se găsește la secretariatul unității de învățământ.

 5. Copie legalizată act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 6. ÃŽn cazul în care candidatul și-a schimbat numele, se solicită copii legalizate după documentele care atestă schimbarea numelui certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

 7. Copii legalizate după documentele care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice pentru fiecare post pentru care candidatul își depune dosarul.

 8. Copia carnetului de muncă / contract individual de muncă, conform cu originalul, sau după caz o adeverință în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și copie conform cu originalul după ultimul contract individual de muncă.

 9. Cazier judiciar.

 10. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Acesta va conține, în clar, numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 11. Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat și studiile de specialitate, în format european (www.cveuropean.ro/cv-online.html)

 12. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus și să vă asigurați că aveți depuse toate documentele pentru a putea să treceți de prima etapă de verificare a dosarelor. Va rugăm să lăsați și un număr de telefon scris pe prima filă a dosarului.


 1. Date de contact


Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca situat pe Calea Dorobanților nr. 31, conform graficului de mai jos.


Persoana de contact este: Corina Cîmpan secretar

Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați la telefon: 0264 431346 sau e-mail: defvedere.cj@gmail.com

 1. Calendarul concursului :


Nr. Crt.

Activități

Data

Publicarea anunțului

22 iulie 2014

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca și verificarea documentelor de dosar.

23 iulie 1 Septembrie 2014

Interval orar de depunere dosare: 09:00 14:00

Notă: Vă rugăm să respectați programul de depunere a dosarelor.

Selecția dosarelor de către membri Comisiei de organizare și desfășurare a concursului

2 septembrie 2014

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

2 septembrie 2014 ora 14,00

Depunerea contestației privind rezultatele selecției dosarelor

2 septembrie 2014 ora 14,00 16,00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

3 septembrie 2014, după ora 14,00

Susținerea probei scrise

8 septembrie 2014, ora 09:00

Afișarea rezultatelor probei scrise

8 septembrie 2014, după ora 16:00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

9 septembrie 2014 ora 8,00-13,00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

9 septembrie 2014, după ora 16,00

Susținerea interviului

10 septembrie 2014 ora 9,00

Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului

10 septembrie 2014 după ora 14,00

Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului

11 septembrie 2014 ora

8,00 13,00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

12 septembrie 2014, după ora 13,00

Afișarea rezultatului final al concursului

12 septembrie 2014, după ora 15:00

Numirea pe funcție

15 septembrie 2014Director

Dr. Roxana Elena CZIKER
Descărcați anunțul în format *.PDF