Concurs ocupare post vacant: șofer

Publicat de WebmasterLSDV în: 2014-06-11

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

1.

Åžofer transport elevi

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă


 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de șofer transport elevi


 • Asigură și efectuează transportul în condiții de siguranță a elevilor de la domiciliu la școală;

 • ÃŽntreținerea mașinii;

 • Asigură verificarea tehnică periodică a mașinii;

 • Verifică zilnic și descarcă lunar cartela tahograf;

 • Completează zilnic foile de parcurs;

 • Efectuează periodic examenele medicale înpuse de legislația în vigoare


Condiții specifice de înscriere la concurs

 • Absolvent școală generală sau liceu;

 • Copie diploma de școală generală sau liceu;

 • Permis categoria D

 • Atestat de transport persoane

 • Cerere de înscriere la concurs adresată către conducerea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca;

 • Certificat de naștere copie legalizată;

 • Certificat de căsătorie copie legalizată (dacă este cazul);

 • Cazier judiciar original;

 • Declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de către medicul de familie al candidatului și va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

 • Curriculum vitae;

 • Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral;