Angajare instructor pentru educație

Publicat de WebmasterLSDV în: 2014-01-21

Apăsați aici pentru a descărca

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

I.

Instructor pentru educație

1

Personal didactic auxiliar

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

40 ore/săptămână

 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de instructor pentru educație:

  • Studii liceale;

  • Motivație de a lucra cu copiii;

  • Abilități de comunicare - relaționare cu întreg personalul unității de învățământ;

  • Abilități pentru munca în echipa;

  • Disponibilitate pentru program flexibil;

  • Disponibilitate pentru desfășurarea activități în weekend;

  • Supraveghează elevii în timpul lor liber;

  • Organizează cu elevii activități extrașcolare;

  • Contribuie la formarea deprinderilor de autonomie personală a elevilor;

  • ÃŽnsoțește elevii în afara instituției pentru rezolvarea unor probleme personale (consultații medicale, ridicare pachete poștă etc.);

  • Răspunde de siguranța și integritatea elevilor pe perioada programului de activitate.

Apăsați aici pentru a descărca