Anunț post vacant: Asistent social III

Publicat de WebmasterLSDV în: 2013-12-11

Descărcați fișierul pdf cu toate detaliile

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:


Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

I.

Asistent social III

1

Personal didactic auxiliar

Post vacant/ perioadă nedeterminată/ normă întreagă


 1. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;

 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face+o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, cu normă întreagă de asistent social:

  • Absolvirea cu diploma de licență a unei instituții de învățământ superior specializarea asistență socială

  • Vechimea în domeniu minim 2 ani;

  • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

  • Abilități pentru munca în echipă;

  • Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

Descărcați fișierul pdf cu toate detaliile