Anunt ocupare posturi decembrie

Publicat de WebmasterLSDV în: 2013-11-12

Descarca documentatia completa

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

I.

Administrator financiar(contabil șef)

1

Personal didactic auxiliar

Post vacant/ perioadă nedeterminată/ normă întreafă

II.

Infirmieră

1

Personal didactic auxiliar

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

III.

ÃŽngrijitoare

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

1 Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.

1.Condiții generale de ocupare a posturilor

  1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;
  2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
  3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. Are capacitatea deplină de exercițiu;
  5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face+o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Descarca documentatia completa