Concurs pentru ocupare posturi - personal nedidactic și didactic auxiliar

Publicat de WebmasterLSDV în: 2013-10-16

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

Descărcați anunțul complet în format PDF

Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

I.

Instructor pentru educație

1

Personal didactic auxiliar

Post temporar vacant / 1 an / perioadă determinată / normă întreagă

II.

ÃŽngrijitoare

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

1 Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.

1. Condiții generale de ocupare a posturilor

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;
 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitatea deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face+o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiții specifice pentru ocuparea postului temporar vacant, pe perioadă determinată, de 1 an, cu normă întreagă de instructor pentru educație:

  • Studii liceale;
  • Motivație de a lucra cu copiii;
  • Abilități de comunicare - relaționare cu întreg personalul unității de învățământ;
  • Abilități pentru munca în echipa;
  • Disponibilitate pentru program flexibil;
  • Disponibilitate pentru desfășurarea activități în weekend;
  • Supraveghează elevii în timpul lor liber;
  • Organizează cu elevii activități extrașcolare;
  • Contribuie la formarea deprinderilor de autonomie personală a elevilor;
  • ÃŽnsoțește elevii în afara instituției pentru rezolvarea unor probleme personale (consultații medicale, ridicare pachete poștă etc.);
  • Răspunde de siguranța și integritatea elevilor pe perioada programului de activitate.

Concursul va consta in:

1. Proba scrisa: test grila

a. Data și ora desfășurării: 06. Noiembrie.2013, ora 09.00

b. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr 31, et. II,

Sala de ședințe.

2. Interviu

a. Data și ora desfășurării: 07 noiembrie 2013, ora 09.00

b. Locul desfășurării; Sediul Liceului Special pentru Deficienți de

Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 31, et II,

Cabinet metodic.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de: 50

puncte.

Descărcați anunțul complet în format PDF