Concurs pentru ocupare posturi - personal nedidactic și didactic auxiliar

Publicat de WebmasterLSDV în: 2013-09-17

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în conformitate cu Hotărârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

Nr. crt.

Tipul postului

Numărul de posturi

Categoria de personal

Statutul postului / viabilitatea

I.

Instructor pentru educație

1

Personal didactic auxiliar

Post temporar vacant / 1 an / perioadă determinată / normă întreagă

II.

ÃŽngrijitoare

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

III.

Åžofer transport elevi

1

Personal nedidactic

Post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

IV.

Muncitor necalificat tipografie

1

Personal
nedidactic

Post vacant/
Perioada nedeterminata/
norma intreaga

Pentru mai multe detalii descarcați documentatia completă de aici.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.

1. Condiții generale de ocupare a posturilor

  1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;
  2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
  3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. Are capacitatea deplină de exercițiu;
  5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. ÃŽndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. Nu a fost condamnată sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face+o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.