Cine suntem?

Cercetarea acţiune de tip participativ propusă în cadrul acestei analize de tip focus grup promovează implicarea în parteneriat a întregii comunităţi la dezvoltarea şi îmbunătăţirea programelor educaţionale şi recuperatorii pentru persoanele cu dizabilităţi. Discuţiile şi dezbaterile atât între diferiţi actori implicaţi pe de o parte în calitate de beneficiari ai serviciilor şi pe de altă parte în calitate de specialişti, oferă un cadru mai amplu şi holistic asupra tuturor nevoilor existente şi facilitează dezvoltarea de programe în parteneriat.

Cercetarea a propus un model, o triadă de evaluare şi aplicare de măsuri de ameliorare şi îmbunătăţire a serviciilor sociale, prin utilizarea practică a metodelor calitative de tip focus grup şi expert panel la care au participat beneficiari, aparţinători ai acestora, specialişti şi experţi în domeniul dizabilităţii care au contribuit la radiografierea situaţiei actuale a serviciilor sociale şi elaborarea unui raport asupra legislaţiei actuale la nivel european şi naţional.

Pe baza rezultatelor şi concluziilor formulate în cadrul dezbaterilor focus grup şi a concluziilor şi recomandărilor făcute de experţii din grupul panel, a fost elaborată o propunere de plan de acţiune pentru ameliorarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu deficienţe senzoriale multiple / dizabilităţi multiple.

Cercetarea reprezintă o noutate în domeniu deoarece propune aplicarea practică a metodelor de cercetare calitativă de tip participativ în diagnoza de sistem care permit radiografierea instituţiilor ce oferă servicii persoanelor cu deficienţe senzoriale multiple / dizabilităţi multiple. Desigur, de-a lungul timpului au mai existat o serie de iniţiative de lansare a discuţiilor şi dezbaterilor pe această temă, însă nu în cadrul organizat al unei cercetări - acţiune. Cea mai mare parte a participanţilor la focus grup deţine o experienţă bogată în domeniul managementului şi serviciilor sociale şi s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu o serie de dificultăţi de natură practică şi de bariere care au blocat desfăşurarea în bune condiţii a activităţii serviciilor educaţionale şi sociale.

La începutul cercetării au fost formulate o serie de întrebări care încercau să clarifice şi să pună în evidenţă starea actuală s serviciilor acordate persoanelor cu deficienţe senzoriale multiple / dizabilităţi multiple.

Prima întrebare a cercetării s-a referit la influenţa pe care o au politicile actuale la nivel naţional şi european, cum ar fi de exemplu standardele generale şi specifice, asupra calităţii serviciilor acordate persoanelor cu dizabilităţi. Discuţiile prefigurate în cadrul focus gru­pului şi concluziile şi recomandările făcute în cadrul raportului final de către membrii grupului expert au subliniat importanţa elaborării şi implementării unor criterii practice, a unor indicatori şi standarde de calitate practice care să permită centrarea serviciilor pe persoană, analiza de nevoi la nivelul comunităţii şi dezvoltarea serviciilor în raport cu nevoile identificare la nivelul comunităţii pentru o eficientizare a programelor, a costurilor şi a personalului. Modalitatea în care sunt formulate legile şi metodologiile de aplicare influenţează dramatic modul de organizare şi desfăşurare a serviciilor şi calitatea dezvoltării şi integrării sociale ulterioare a persoanelor cu dizabilităţi.

Analiza calităţii serviciilor a fost realizată în cadrul celor două întâlniri focus grup în care atât beneficiarii şi aparţinătorii acestora, cât şi specialiştii şi reprezentanţii unor organizaţii coordonare care se ocupă de implementarea şi monitorizarea serviciilor sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi au avut opinii divergente, au subliniat carenţa pe care o au în prezent serviciile oferite persoanelor cu deficienţe senzoriale multiple / dizabilizăţi multiple. Calitatea serviciilor a fost exprimată în termeni de:

  • număr şi tip de serviciu în raport cu nevoile beneficiarilor la nivelul comunităţii;
  • calitatea personalului din punct de vedere uman şi al for­mării profesionale ţintit, în specialitatea în care îşi oferă expertiza în cadrul serviciului;
  • numărul de personal din cadrul serviciului şi calitatea echipei multidisciplinare cu specialişti pe domeniile de intervenţie specifice fiecărui tip de deficienţă;
  • dotare şi accesibilizare a spaţiilor şi materialelor de lucru.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |